Algemene voorwaarden

De klant neemt kennis van de algemene voorwaarden, verklaart op eer en geweten deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bovendien verklaart de klant zich expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden bij de aankoop van diensten.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

  

 

Naam bedrijf: JORMI BV (handelend onder de naam YOUR BODY COACH)

Zaakvoerders: Joren Smeets & Michelle Goormans

 

Bedrijfsadres: Walenstraat 57 / unit 3, 3500 Hasselt

Maatschappelijke zetel: Roode Roosstraat 15 A3.03, 3500 Hasselt 

 

E-mailadres: info@yourbodycoach.be

BTW-identificatienummer: BE0726.745.279

Rekeningnummer: BE49 0689 3412 4171

BIC: GKCCBEBB

Diensten

De diensten van YOUR BODY COACH omvatten onder andere (niet-limitatieve lijst)

- Personal training 

- Groepslessen 

- Bedrijfstraining

- Online coaching

- Voedingsbegeleiding

- Kinesitherapie

Medische geschiktheid

1. De klant verklaart uitdrukkelijk medisch geschikt te zijn. 

Het is aangewezen om voor aanvang van elke eerste sessie een medische controle te laten uitvoeren.

2. Deelname aan de activiteiten van YOUR BODY COACH is geheel op eigen risico.

3. Blessures en ziektes dienen onmiddellijk doorgegeven te worden aan de coach. De coach noch YOUR BODY COACH is aansprakelijk voor blessures ten gevolge van de training of behandeling en onbekende en/of verzwegen medische aandoeningen.

Zowel YOUR BODY COACH als al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

4. YOUR BODY COACH is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een arts.

5. De klant dient aangepaste kleding en schoeisel te voorzien.

 

Trainingssessies - Credits - Geldigheidsduur - Factuur

1. De klant kiest op voorhand het aantal sessies en gaat akkoord met de prijs en de bijbehorende vervaldatum. Actuele informtie omtrent prijzen en pakketten is steeds terug te vinden op https://www.yourbodycoach.be

2. Alle sessies dienen opgenomen te worden voor het einde van de vervaldatum bij voorkeur op vaste dagen en vaste tijdstippen.

3. De sessies worden omgezet in credits die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Het is niet mogelijk credits nog op te nemen na het verstrijken van de geldigheidsduur. Niet-opgenomen credits worden onder geen enkel beding terugbetaald.

4. De contractperiode start vanaf de eerste sessie. Indien een vast tijdstip werd overeengekomen, wordt dit exclusief gereserveerd voor de klant. Vanaf 3 opeenvolgende geannuleerde of gemiste afspraken, verzaakt de klant aan zijn vast tijdstip. In dit geval en zonder enige verdere verwittiging zullen de uren opnieuw ter beschikking gesteld worden voor andere klanten. 

 5. De prijs van groepstrainingen wordt volledig aan 1 deelnemer gefactureerd. De credits zijn niet opsplitsbaar per individu. Indien een deelnemer niet kan deelnemen, kan onderling een nieuwe datum via het online rooster of app vastgelegd worden. Indien de groep beslist de training toch door te laten gaan waarop een groepslid niet aanwezig kan zijn, is er geen restitutie of credit verschuldigd voor het deelbedrag van deze deelnemer. YOUR BODY COACH is niet aansprakelijk voor de onderlinge verdeling van de factuur en zal in geen geval participeren aan deelbetalingen. 

6. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen na afloop van de contractperiode. Actuele informatie rond de diverse pakketten en prijzen is terug te vinden op deze website.

7. De factuur dient vereffend te zijn voor de aanvang van de sessies.

8. Gezien het gepersonaliseerde karakter van de diensten, vormt de factuur een verschuldigd totaalbedrag, niet deelbaar in sessies. 

9. Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van de volledige betaling. De eerste herinnering is kosteloos, voor een tweede herinnering wordt 8 EUR herinneringskosten aangerekend, voor een ingebrekestelling 15 EUR. 

10. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om het aantal toegelaten deelnemers per groepsles uit te breiden. YOUR BODY COACH behoudt zich eveneens het recht voor om de groepslessen te annuleren bij te weinig deelnemers. In dit geval worden de credits van reeds ingeschreven leden terug gegeven. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het uurrooster te wijzigen en groepslessen te schrappen.

11. Een 'online coaching' lidmaatschap is een overeenkomst van bepaalde duur (1 of 3 maanden, zoals vermeld bij de aangekochte dienst). De klant heeft geen recht om van de aankoop af te zien. Er geldt geen stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

Annuleren/verzetten van afspraken

1. Geplande sessies kunnen tot 12 uur voor aanvang worden geannuleerd met behoud van de sessie. Annulaties op minder dan 12 uur voor aanvang worden aangerekend. Voor de diensten geleverd door onze diëtiste en kinesiste dient de klant minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Annulaties op minder dan 24 uur voor aanvang worden aangerekend. 

2. Indien de klant een sessie wenst te verplaatsen/annuleren/bijboeken, is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om dit via het online ledenportaal of de app aan te passen. Voor de diensten geleverd door onze diëtiste en kinesiste dient u deze telefonisch of schriftelijk in kennis te stellen van uw annulatie.

 

Communicatie

1. Alle communicatie omtrent de sessies dient telefonisch (bellen of per SMS) of via mail te gebeuren rechtstreeks aan de eigen coach.

Alle andere kanalen zoals social media (Facebook, Messenger, Instagram,...) worden niet opgevolgd en zijn bijgevolg geen geldig communicatiemiddel. Indien de oproep niet aangenomen kan worden, gelieve een duidelijke SMS (datum afspraak, naam klant, reden annulatie) achter te laten.

 

Tijdstip sessies

1. Sessies beginnen en eindigen stipt op het afgesproken tijdstip. Enige vertragingen door toedoen van de klant geven geen recht op uitbreiding van de service buiten de resterende duur van de geplande tijd. Vertragingen van langer dan 15 minuten na de start van het afgesproken tijdstip geven aanleiding tot annulatie en aanrekening van de geplande sessie.

 

Jouw persoonlijke coach

1. Bij de start van je coaching traject krijg je een persoonlijke coach toegewezen, die jouw vast aanspreekpunt zal worden.

2. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om, indien YOUR BODY COACH dit nodig acht of in geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van je persoonlijke coach, jou gedurende je traject een nieuwe coach toe te wijzen. Wijziging van coach is geen geldige reden tot ontbinding van het contract. Er is in geen enkel geval restitutie van de niet-opgenomen beurten mogelijk.

 

Huisregels

1. YOUR BODY COACH heeft het recht om een lid de toegang te weigeren tot de praktijkruimte indien het lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. 

2. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van YOUR BODY COACH indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze klant te wijten is.

3. Onze studio(s) zijn niet 

Aansprakelijkheid

1. YOUR BODY COACH sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld ten hoofde van YOUR BODY COACH en/of zijn team.

2. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch YOUR BODY COACH, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van onze studio.

3. Onze trainingsstudio is niet aangepast aan kinderen. Zodra het lid de keuze maakt om zijn/haar kind(eren) mee te brengen, rust de verantwoordelijkheid over de veiligheid van zijn/haar kind(eren) bij de klant zelf. 

 

Privacy

1. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de GDPR en privacywetgeving en zullen op geen enkele manier doorgegeven worden aan derden tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer.

2. Ter promotie van de activiteiten van YOUR BODY COACH kunnen foto's en video's met gezichtsherkenning opgenomen en verspreid worden. 

3. De persoonsgegevens worden beschermd via de verwerkingsovereenkomst met de softwareleverancier.

 

Intellectuele eigendom

1. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van YOUR BODY COACH te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met YOUR BODY COACH.

Het Belgisch recht is van toepassing.

ONZE PRIVE STUDIO

Walenstraat 57 - unit 3

3500 Hasselt

Gratis parking voor de deur!

Algemene voorwaarden

BTW BE0726.745.279

CONTACT

info@yourbodycoach.be

Joren: 0473 39 83 75
Michelle: 0472 69 02 09