Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

De klant neemt kennis van de algemene voorwaarden en onze privacyverklaring, verklaart op eer en geweten deze voorwaarden en verklaring gelezen en begrepen te hebben. Bovendien verklaart de klant zich expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring bij de aankoop van diensten. 

Identiteit van de onderneming

  

Naam bedrijf: JORMI BV (handelend onder de naam YOUR BODY COACH en alzo verder genoemd)

Zaakvoerders: Joren Smeets & Michelle Goormans

 

Bedrijfsadres: Walenstraat 57 / unit 3, 3500 Hasselt

Maatschappelijke zetel: Hasseltse Beverzakstraat 226, 3500 Hasselt 

 

E-mailadres: info@yourbodycoach.be

BTW-identificatienummer: BE0726.745.279

Rekeningnummer: BE49 0689 3412 4171

BIC: GKCCBEBB

 

Algemene voorwaarden versie 20.1 dd. 01.05.2018

Definities:

Bedrijfstraining: elk coachingtraject uitgewerkt op maat van een bedrijf of bedrijfsleider(s).

Consultatie: elke vastgelegde afspraak bij de kinesist(e) en/of diëtist(e), zowel mondeling als schriftelijk, online als offline

Coach: elke medewerker van YOUR BODY COACH.

Duotraining: elk coachingtraject dat met 2 klanten terzelfdertijd wordt afgesloten. Deze klanten nemen deel aan hetzelfde coachingtraject op hetzelfde moment.

Groepslessen: een vast trainingsmoment voor een groep van personen met een niet-gepersonaliseerd coachingtraject waar klanten vrijblijvend op kunnen intekenen.

Online coaching: elk gepersonaliseerd coachingtraject dat uitsluitend online verricht wordt.

Personal training: elk coachingtraject dat met een enkele klant wordt afgesloten.

Small group training: elk coachingtraject dat met minstens 3 klanten terzelfdertijd wordt afgesloten. Deze klanten nemen deel aan hetzelfde coachingtraject op hetzelfde moment.

Sessie: elke vastgelegde afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, online als offline.

Voedingsbegeleiding: elk advies of traject dat uitgestippeld wordt door een coach.

 

Diensten

De diensten van YOUR BODY COACH omvatten onder andere (niet-limitatieve lijst)

- Personal training 

- Groepslessen 

- Bedrijfstraining

- Online coaching

- Voedingsbegeleiding

 

De diensten kunnen op elk moment uitgebreid of beperkt worden​.

 

1. Medische geschiktheid

1.1. Deelname aan de activiteiten van YOUR BODY COACH is geheel op eigen risico.

1.2. De klant verklaart bij aanvang van elke afspraak uitdrukkelijk medisch geschikt te zijn. 

Het is aangewezen om voor aanvang van elke eerste afspraak een medische controle te laten uitvoeren.

1.3. Blessures en ziektes dienen onmiddellijk doorgegeven te worden aan de coach. De coach noch YOUR BODY COACH is aansprakelijk voor blessures ten gevolge van de sessie, consultatie, training of behandeling en onbekende en/of verzwegen medische aandoeningen.

1.4. Zowel YOUR BODY COACH als al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Het risico ligt bij de deelnemer door het verschaffen van onjuiste gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. Tevens kan YOUR BODY COACH niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijk gebruik van de website of van zijn diensten. YOUR BODY COACH of zijn medewerkers kan niet gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan het maximum vastgelegd in hun aansprakelijkheidsverzekering.

1.5. YOUR BODY COACH is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een arts.

1.6. De verbintenissen aangegaan door YOUR BODY COACH zijn inspanningsverbintenissen. YOUR BODY COACH kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleiding wordt uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen van alle medewerkers. 

 

2. Diensten

​2.1. De klant dient aangepaste kleding en schoeisel te voorzien.

2.2. De klant kiest op voorhand het aantal sessies en gaat akkoord met de prijs en de bijbehorende vervaldatum. Betaling van de factuur geldt als akkoord. Actuele informatie omtrent prijzen en pakketten is steeds terug te vinden op https://www.yourbodycoach.be

2.3. Alle sessies dienen opgenomen te worden voor het einde van de vervaldatum bij voorkeur op vaste dagen en vaste tijdstippen.

2.4. De sessies worden omgezet in credits die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Het is niet mogelijk credits nog op te nemen na het verstrijken van de geldigheidsduur. Niet-opgenomen credits worden onder geen enkel beding terugbetaald.

2.5. De contractperiode start vanaf de datum van de eerste sessie. Indien een vast tijdstip werd overeengekomen, wordt dit exclusief gereserveerd voor de klant. Vanaf 3 opeenvolgende geannuleerde of gemiste afspraken, verzaakt de klant aan zijn vast tijdstip. In dit geval en zonder enige verdere verwittiging zullen de uren opnieuw ter beschikking gesteld worden voor andere klanten. Er is geen restitutie of schadevergoeding verschuldigd indien de klant verzaakt heeft aan zijn vast tijdstip. 

2.6. De prijs van trainingen voor meer dan 1 persoon (duotraining/small group training/bedrijfstraining) wordt volledig op naam van 1 deelnemer gefactureerd. Deelnemers kiezen onderling welke persoon dit is. De credits komen eveneens op naam van deze deelnemer te staan. De credits zijn niet opsplitsbaar per individu. Indien een deelnemer niet kan deelnemen, kan onderling een nieuwe datum via de geijkte communicatiekanalen vastgelegd worden. Indien de groep beslist de training toch door te laten gaan waarop een groepslid niet aanwezig kan zijn, is er geen restitutie of credit verschuldigd voor het deelbedrag van deze deelnemer. YOUR BODY COACH is niet aansprakelijk voor de onderlinge verdeling van de factuur en zal in geen geval participeren aan deelbetalingen. 

2.7. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen na afloop van de contractperiode. Actuele informatie rond de diverse pakketten en prijzen is steeds terug te vinden op de website https://www.yourbodycoach.be.

2.8. De factuur dient vereffend te zijn voor de aanvang van de sessies. Indien de factuur niet voldaan werd voor aanvang van de eerste sessie, zal er geen coachingstraject opgestart worden. Indien blijkt dat de coaching werd opgestart, voor welke reden dan ook, zonder dat de factuur tijdig betaald werd, zal het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd blijven.

2.9. Gezien het gepersonaliseerde karakter van de diensten, vormt de factuur een verschuldigd totaalbedrag, niet deelbaar in sessies. De prijs per sessie wordt enkel ter info aangeboden, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Er geldt een hoeveelheidskorting bij het voorafnemen en betalen van x aantal sessies. 

2.10. Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van de volledige betaling. De eerste herinnering is kosteloos, voor een tweede herinnering wordt 15 EUR herinneringskosten aangerekend, voor een ingebrekestelling 25 EUR. 

2.11. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om het aantal toegelaten deelnemers per groepsles uit te breiden of te beperken. YOUR BODY COACH behoudt zich eveneens het recht voor om de groepslessen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. In dit geval worden de credits van reeds ingeschreven leden teruggegeven. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het uurrooster te wijzigen en groepslessen toe te voegen, te annuleren of permanent te schrappen.

2.12. Een 'online coaching' lidmaatschap is een overeenkomst van bepaalde duur, afhankelijk van de aangekochte dienst. De klant heeft geen recht om van de aankoop af te zien. Er geldt geen stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.

2.13. Bij de start van het coaching traject krijgt de klant een persoonlijke coach toegewezen, die het vast aanspreekpunt zal worden.

2.14. YOUR BODY COACH behoudt zich het recht voor om, indien YOUR BODY COACH dit nodig acht of in geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de persoonlijke coach, gedurende het traject een nieuwe coach toe te wijzen. Wijziging van coach is geen geldige reden tot ontbinding van het contract. Er is in geen enkel geval restitutie van de niet-opgenomen beurten mogelijk.

2.15. YOUR BODY COACH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gedragingen, uitlatingen, expertises of consequenties die uit acties van de medewerkers die voor YOUR BODY COACH in onderaanneming werken, voortvloeien.

3. Sessies

3.1. Geplande sessies kunnen tot 12 uur voor aanvang worden geannuleerd met behoud van de sessie. Annulaties op minder dan 12 uur voor aanvang worden aangerekend.

3.2. Indien de klant een sessie wenst te verplaatsen/annuleren/bijboeken, berust de verantwoordelijkheid enkel en alleen op de klant om dit via de geijkte kanalen aan te passen.

3.3. Sessies beginnen en eindigen stipt op het afgesproken tijdstip. Enige vertragingen door toedoen van de klant geven geen recht op uitbreiding van de service buiten de resterende duur van de geplande tijd. Vertragingen van langer dan 15 minuten na de start van het afgesproken tijdstip van een sessie geven aanleiding tot annulatie en aanrekening van de geplande sessie.

 

4. Communicatie

4.1. Eventuele communicatie dient telefonisch (bellen of per SMS) of via mail te gebeuren rechtstreeks aan de eigen coach.

Alle andere kanalen zoals social media (Facebook, Messenger, Instagram,...) worden niet gebruikt als communicatiemiddel. Indien de oproep niet aangenomen kan worden, gelieve een duidelijke SMS (datum afspraak, naam klant, reden) achter te laten.

4.2. De door YOUR BODY COACH voorziene software dient als zodanig gebruikt en toegepast te worden, dat de klant de sessies gemakkelijk kan inplannen, wijzigen of verwijderen en zijn/haar doelen kan bewerkstelligen.

 

5. Huisregels

5.1. YOUR BODY COACH heeft het recht om een klant de toegang te weigeren tot de praktijkruimte indien de klant zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Dit omvat onder andere, maar niet enkel gelimiteerd tot, seksistische, racistische of andere discriminerende opmerkingen of gedrag, vandalisme, geweld, bedrog of leugens,...

5.2. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van YOUR BODY COACH indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze klant te wijten is. De klant is in dit geval gelaten elke schade te vergoeden. 

6. Aansprakelijkheid

6.1. YOUR BODY COACH sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld ten hoofde van YOUR BODY COACH en/of zijn team.

6.2. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch YOUR BODY COACH, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen uit onze studio.

6.3. Onze trainingsstudio is niet aangepast aan minderjarigen. Zodra een klant de keuze maakt om minderjarigen mee te brengen, rust de verantwoordelijkheid over de veiligheid en het welzijn van deze minderjarigen bij de klant zelf. YOUR BODY COACH is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel dat de minderjarige aan hem/haar-zelf toekent. Elke schade toegebracht door de minderjarige aan de eigendommen van YOUR BODY COACH zullen vergoed worden door de klant die de bewuste minderjarige meebracht.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van YOUR BODY COACH te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met YOUR BODY COACH. Het auteursrecht is van toepassing.

7.2. Elke deelnemer heeft de keuze om te accepteren of materiaal van zijn/haar beeltenis genomen en verspreid mag worden. De klant kan op elk moment zijn keuze intrekken of wijzigen. De keuze wordt opgenomen in het klantencontract.

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil dat zal voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zal beslecht worden door de rechtbank te Hasselt en steeds in de Nederlandse taal.

 

 

Privacyverklaring

YOUR BODY COACH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de GDPR en privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

YOUR BODY COACH verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in jouw klantendossier:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
- Medische gegevens
- Sociale en recreatieve gegevens
- Visuele, foto en video fragmenten waarop je herkenbaar afgebeeld kan worden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij met de toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourbodycoach.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis waarop wij persoonsgegevens verwerken
YOUR BODY COACH verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je persoonlijk coachingtraject uit te stippelen
- Je goederen en diensten af te leveren
- Je te contacteren via allerlei kanalen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Wijzigingen over onze diensten, producten en afspraken te kunnen communiceren.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YOUR BODY COACH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van je coachingtraject. 

Delen van persoonsgegevens met derden
YOUR BODY COACH deelt noch verkoopt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben bewerkersovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens bewaren en bewerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enkel op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, kunnen je gegevens bezorgd worden aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YOUR BODY COACH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. YOUR BODY COACH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YOUR BODY COACH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een derde, enkel op jouw verzoek, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourbodycoach.be, samen met een bewijs van je identiteit. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, maximaal binnen een maand na ontvangst. Je hebt eveneens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YOUR BODY COACH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, contacteer ons op info@yourbodycoach.be.